Khaptad FM 98.2 MHz
  Sunday
 
Khaptad FM 98.2 MHz

Tapai Ko Aawaz Ko Sahayatri...

 

Time

आईतबार
समय         कार्यक्रम                  प्रस्तोता:
००—६
:
००      धार्मिक कार्यक्रम
:
००—६
:
००      नेपाल खबर                नेपाल एफ.एम
:
३०— ७
:
००      खप्तड डायरी                समाचार शाखा
. . .
:
३०—८
:
००      सुनौलो विहानी                 समाचार शाखा
:
००—९
:
००
:
००—९
:
१५       नेपाल खबर                  नेपाल एफ.एम
:
१५—१०
:
००
१०
:
००—११
:
००        RJ HUNT
११
:
००—११
:
०५      खप्तड हाईलाईट                 समाचार शाखा
११
:
१५—१२
:
००       तमरै रैवार तमरै गित           ...............
१२
:
००—१२
:
१५       नेपाल खबर                 नेपाल एफ.एम
१२
:
१५—१
:
००        तमरै रैवार तमरै गित           .................


:
००—१
:०५        खप्तड हाईलाईट         समाचार शाखा
:
१५—२ ००         सुथरो                                  रामदास राना
:
००—२
:
०५           खप्तड हाईलाईट                  समाचार शाखा
 
:
१५—३
:
००          योर भ्यु                          कुनै विषयमा कुराकानी 
:
००—३
:
१५          नेपाल खबर                          नेपाल एफ.एम
:
१५—४
:
००          टिपन टापन                  एकराज बडु
:
००—४
:
०५          खप्तड हाईलाईट          समाचार शाखा
 
:
१५—५
:
००           हेलो खप्तड चौधरी          रामदास
:
००—५
:
०५
:
१५—५
:
४५           मुक्तिको मार्ग                  WTR
:
४५—६
:
००


:
००—६
:
३०            नेपाल खबर                   नेपाल एफ.एम
:
३०—७:००            खप्तड डायरी          समाचार शाखा
:
००—७
:
३०
:
३०—८
:
००           कथा मिठो सारंगीको      BBC नेपाली सेवा
:
००—८
:
३०            नेपाल सेरोफेरो            नेपाल एफ.एम
८:३०—९
:
००            विज्ञापन
९:००—९
:
४५            साझा सवाल            BBC नेपाली सेवा
१०
:
००—११
:
००             सदावाहर गित  


 

 
  Today, there have been 1 visitors (2 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=